Thành tựu SkyWay ở Giai đoạn 13

Ngày 5 tháng 12, lúc 23:59 giờ Moscow, dự án SkyWay sẽ hoàn thành thành công giai đoạn phát triển thứ 13 và chính thức chuyển sang giai đoạn áp chót, giai đoạn thứ 14. Như mọi khi, khi chuyển sang giai đoạn mới, việc giảm giá cổ phiếu của công ty sẽ bị giảm. Với mỗi bước thành tựu của dự án SkyWay, chúng đang trở nên lớn hơn. Chúng tôi đề nghị nhớ lại các sự kiện chính đã xảy ra kể từ đầu giai đoạn 13 vào tháng 12 năm 2018 và đánh giá mức độ ảnh....