Do not Copy

Kết quả kiểm toán tài chính độc lập của “Công nghệ chuỗi” của CJSC cho năm 2018

Công ty vận tải chuỗi CJSC String Technologies, mỗi năm công bố kết quả kiểm toán tài chính độc lập cho công việc của mình. Vì vậy, tất cả các nhà đầu tư của dự án SkyWay có thể đảm bảo rằng tiền của họ được dành cho các phát triển mới và phát triển các dự án vận tải chuỗi. 

Theo bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ mà công ty CJSC String Technologies đã cải thiện hiệu quả tài chính trên tất cả các điểm chính: trong năm qua, doanh thu và tài sản cố định của tổ chức, bao gồm tất cả tài sản thuộc sở hữu của công ty, đã tăng gấp 2 lần. Đồng thời, 90% tài sản của công ty được tài trợ bằng chi phí của chính quỹ của mình và chỉ 10% bằng chi phí vốn vay, đây cũng là một chỉ số cho sự ổn định tài chính. 

Theo ước tính, báo cáo kế toán của String Technologies, Inc. phản ánh đáng tin cậy tình hình tài chính của công ty ở tất cả các giai đoạn phát triển.

Kết quả kiểm toán tài chính độc lập năm 2018 bạn có thể đọc liên kết .

Những thông tin khác